นางฉวีวรรณ  จิตตภิรัต
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ว่าที่ร.ต.สามารถ  สีดาพันธ์
นางสาวธิติมา  ขันตรี
นางยิ่งนรา  พวกขุนทด
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายธนสิทธิ์  วงษ์พานิช
นางสาวจิราวรรณ  ใจเพิ่ม
นายธนัท  อู๊ดน้อย
นางสาวสุรัสวดี  บุญนิกูล
นางสาวสาวิตรี  สุพัฒน์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสาววิภาพร   จันทร์สมมิตร
นางสาววรรณวรี  วันชุ่ม
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสาวไอรดา  อ้ายด้วง
นางสาวฐานียา  ศรีคราม
นายต้นไผ่  ฤทธิธรรม
นางสาววรานันท์  วรวัฒนานนท์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางทิพวัลย์  มนทิรมาโนชญ์

นายอุดร  เรือนติ๊บ
นางสาวอุมาพันธุ์  รชตเวศน์
นางพนอจิตร  ศิริพล
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสาวปาริชาต บางยี่ขัน
นายปมุข  ภู่เกิดลักษณ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายบพิตร  ชูพยุง
ครูบรรณารักษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายอภิชาติ  วงษ์โนนงิ้ว
ครูธุรการ
นายภูวเดช  ภัทรจิตรา
นางสาววริศรา  กรเพ็ชร