ข้อมูลจำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2565
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

สถิติการให้บริการ ตุลาคม 64-มีนาคม 65

1. ขอ ปพ.  ฉบับที่  2         จำนวน  9 ราย
2. ใบรับรองนักเรียน           จำนวน  115  ครั้ง
3.  ใบแสดงผลการเรียน      จำนวน  28  ครั้ง
4. เอกสารลาออก              จำนวน  4  ครั้ง
5.  ตรวจสอบวุฒิการศึกษา  จำนวน 14  ราย