ข้อมูลจำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2565

ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ม.1
27
21
48
ม.2
33
18
51
ม.3
39
19
58
รวม ม.ต้น
99
58
157
ม.4
28
22
50
ม.5
16
12
28
ม.6
41
17
58
รวม ม.ปลาย
85
51
136
รวมทั้งโรงเรียน
184
109
293